آقای نصیرزاده

مدیریت دبیرستان

——————————————-

آقای برجی

معاونت پایه یازدهم

——————————————-

آقای روزبهانی

معاونت پایه چهارم

——————————————-

آقای قاسمی

معاونت آموزشی

——————————————-

آقای قنبری

مشاور پایه دهم

——————————————-

آقای میراحمدی

مشاور پایه یازدهم

——————————————-

آقای فرگاه

مشاور پایه چهارم

——————————————-

آقای ساسانیان

معاون اجرایی

——————————————-

آقای یعقوب

مسئول کامپیوتر

——————————————-

آقای آخوندی

خدمتگذار

——————————————-

آقای نوروزی

سرایدار

——————————————-

آقای علوی

نگهبان

 

پاسخی بگذارید