Home > اخبار > مجمع اساتید و دبیران آزمایشگاه های شیمی و فیزیک و زیست

مجمع اساتید و دبیران آزمایشگاه های شیمی و فیزیک و زیست

مجمع اساتید و دبیران آزمایشگاه های شیمی و فیزیک و زیست مدارس نمونه دولتی با ارائه طرح ها و آزمایش های عملی در آزمایشگاه های دبیرستان نمونه دولتی امام موسی صدر برگزار گردید .